فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز دوشنبه 20 آذر 1402

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه دوشنبه 20 آذر 1402 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 309

عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام ، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام
ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن ، همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام
شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی ، دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام
بزمگاهی دل نشان چون قصر فردوس برین ، گلشنی پیرامنش چون روضه دارالسلام
صف نشینان نیکخواه و پیشکاران باادب ، دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام
باده گلرنگ تلخ تیز خوش خوار سبک ، نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام
غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ ، زلف جانان از برای صید دل گسترده دام
نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن ، بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام
هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه ، وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام

تعبیر: زندگی خوش و خرمی در پیش داری. قدر خانواده ی مهربان و فداکار خود را بدان و به آنچه که داری قانع باش. به خاطر آرزوهای مادی و دست نیافتنی، سعادت زندگی خود را بر هم مزن.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه دوشنبه 20 آذر 1402 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 182

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند ، محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید ، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند
چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب ، فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند
قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست ، بوسه ای چند برآمیز به دشنامی چند
زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر ، تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند
عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو ، نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
ای گدایان خرابات خدا یار شماست ، چشم انعام مدارید ز انعامی چند
پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش ، که مگو حال دل سوخته با خامی چند
حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت ، کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند

تعبیر: زمان را بیهوده از دست نده. فرصتها را غنیمت بدان و بیهوده به دنبال عیبجویی نباش. کمی اراده داشته باش و با دیگران مشورت کن تا بهتر بتوانی تصمیم بگیری.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه دوشنبه 20 آذر 1402 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 73

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست ، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست
ناظر روی تو صاحب نظرانند آری ، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست
اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب ، خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست
تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی ، سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست
تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند ، با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست
من از این طالع شوریده برنجم ور نی ، بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست
از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش ، غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست
مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز ، ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست
شیر در بادیه عشق تو روباه شود ، آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست
آب چشمم که بر او منت خاک در توست ، زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست
از وجودم قدری نام و نشان هست که هست ، ور نه از ضعف در آن جا اثری نیست که نیست
غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است ، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست

تعبیر: رنج و مصیبتی که گرفتار آنی، نتیجه ی اعمال خودت است و پشیمانی سودی ندارد. با امید به آینده کارها برای تو آسان خواهد شد. به تجربه ها و عقل خود اتکا داشته باش و به تواناییهای خود اعتماد کن.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه دوشنبه 20 آذر 1402 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 380

بارها گفته ام و بار دگر می گویم ، که من دلشده این ره نه به خود می پویم
در پس آینه طوطی صفتم داشته اند ، آن چه استاد ازل گفت بگو می گویم
من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست ، که از آن دست که او می کشدم می رویم
دوستان عیب من بی دل حیران مکنید ، گوهری دارم و صاحب نظری می جویم
گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب است ، مکنم عیب کز او رنگ ریا می شویم
خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است ، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم
حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی ، گو مکن عیب که من مشک ختن می بویم

تعبیر: هنوز تکلیف را با خود روشن نساخته ای و نمی دانی که چه راهی در پیش بگیری. منتظری که دیگران برای تو تصمیم بگیرند. بهتر است که درباره ی خود و اهداف خود تجدید نظر کنی تا بهتر بتوانی تصمیم بگیری. اراده ی خود را محکم کن.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه دوشنبه 20 آذر 1402 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 326

در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم ، کز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم
عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند ، وین همه منصب از آن حور پریوش دارم
گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری ، من به آه سحرت زلف مشوش دارم
گر چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست ، من رخ زرد به خونابه منقش دارم
گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد ، نقل شعر شکرین و می بی غش دارم
ناوک غمزه بیار و رسن زلف که من ، جنگ ها با دل مجروح بلاکش دارم
حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است ، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

تعبیر: روزگار شاد و خوشی در انتظار تو است. قدر لحظات خوب زندگی را بدان. نگرانی و اضطراب را از خود دور کن. به خانواده و دوستان خود اعتماد کن. رنج و سختی روزگار به سرعت باد می گذرد. از آنها برای زندگی خود تجربه ای کسب کن. به شادی های زندگی فکر کن.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه دوشنبه 20 آذر 1402 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 95

مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت ، خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت
پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن ، که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت
سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم ، که جان را نسخه ای باشد ز لوح خال هندویت
تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی ، صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت
و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی ، برافشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویت
من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل ، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت
زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی ، نیاید هیچ در چشمش بجز خاک سر کویت

تعبیر: انسانی صبور و با حوصله هستی و برای رسیدن به مقصود اهسته و پیوسته پیش می روی و این یکی از بهترین محاسن توست. گرچه همت والای تو شایسته تحسین است اما بدان وقتی مسیر حرکت به سوی هدف را مشخص کردی باید از انجام کارهای بی حاصل که تنها وقت را تلف می کند بپرهیزی و به واجبات بپردازی.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه دوشنبه 20 آذر 1402 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 447

بیا با ما مورز این کینه داری ، که حق صحبت دیرینه داری
نصیحت گوش کن کاین در بسی به ، از آن گوهر که در گنجینه داری
ولیکن کی نمایی رخ به رندان ، تو کز خورشید و مه آیینه داری
بد رندان مگو ای شیخ و هش دار ، که با حکم خدایی کینه داری
نمی ترسی ز آه آتشینم ، تو دانی خرقه پشمینه داری
به فریاد خمار مفلسان رس ، خدا را گر می دوشینه داری
ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ ، به قرآنی که اندر سینه داری

تعبیر: با خشم و کینه به هیچ جا نمی رسی. بهتر است با تعقل و تدبر پیش بروی و دوستانه با مسائل و مشکلات روبرو شوی. از دوستان خیرخواه کمک بطلب و به الطاف بی انتهای خداوند ایمان بیاور.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه دوشنبه 20 آذر 1402 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 384

می سوزم از فراقت روی از جفا بگردان ، هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان
مه جلوه می نماید بر سبز خنگ گردون ، تا او به سر درآید بر رخش پا بگردان
مر غول را برافشان یعنی به رغم سنبل ، گرد چمن بخوری همچون صبا بگردان
یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست ، در سر کلاه بشکن در بر قبا بگردان
ای نور چشم مستان در عین انتظارم ، چنگ حزین و جامی بنواز یا بگردان
دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش ، یا رب نوشته بد از یار ما بگردان
حافظ ز خوبرویان بختت جز این قدر نیست ، گر نیستت رضایی حکم قضا بگردان

تعبیر: غرور و خودپسندی دام راه زندگی است. با دوستان خود با صداقت رفتار کن تا در مواقع ضروری به کمک تو بشتابند. فراق و دوری به دوستی و وصال منجر می شود. به آنچه داری قناعت کن و زیاده طلبی نکن.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه دوشنبه 20 آذر 1402 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 415

ای پیک راستان خبر یار ما بگو ، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسیم غم مخور ، با یار آشنا سخن آشنا بگو
برهم چو می زد آن سر زلفین مشکبار ، با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو
هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست ، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو
آن کس که منع ما ز خرابات می کند ، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو
گر دیگرت بر آن در دولت گذر بود ، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو
هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر ، شاهانه ماجرای گناه گدا بگو
بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان ، با این گدا حکایت آن پادشا بگو
جان ها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند ، بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو
جان پرور است قصه ارباب معرفت ، رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو
حافظ گرت به مجلس او راه می دهند ، می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو

تعبیر: مشکل خود را با دوستان در میان بگذار تا به تو کمک کنند. به تنهایی نمی توانی از سد مشکلات بگذری. غرور و خودپرستی را رها کن. از اعمال و رفتار گذشته درس عبرت بگیر تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنی. بهتر است با کسی که او را دوست داری بطور مستقیم و با اخلاص صحبت کنی تا به نتیجه ی مطلوب برسی.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه دوشنبه 20 آذر 1402 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 411

تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو ، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو
ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز ، کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان ، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو
دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار ، گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو
خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند ، این همه نقش می زنم از جهت رضای تو
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر ، کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو
شاهنشین چشم من تکیه گه خیال توست ، جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو
خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن ، حافظ خوش کلام شد مرغ سخنسرای تو

تعبیر: به زودی شاهد بخت و مقصود را در آغوش می کشی و مزد رنج و زحمات خود را خواهی گرفت. با مهر و محبت می توانی زندگی راحت و آسوده ای داشته باشی. هیچ چیز بهتر از صداقت و یکرنگی نیست.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه دوشنبه 20 آذر 1402 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 174

مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد ، هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد
برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز ، که سلیمان گل از باد هوا بازآمد
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن ، تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد
مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من ، کان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد
لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح ، داغ دل بود به امید دوا بازآمد
چشم من در ره این قافله راه بماند ، تا به گوش دلم آواز درا بازآمد
گر چه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست ، لطف او بین که به لطف از در ما بازآمد

تعبیر: بشارت باد که شاهد مقصود را در بر خواهی گرفت و دنیا به کام تو خواهد چرخید. دوستان را فراموش نکن. به زودی دشمنی ها به دوستی مبدل می شود.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه دوشنبه 20 آذر 1402 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 168

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد ، بسوختیم در این آرزوی خام و نشد
به لابه گفت شبی میر مجلس تو شوم ، شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد
پیام داد که خواهم نشست با رندان ، بشد به رندی و دردی کشیم نام و نشد
رواست در بر اگر می طپد کبوتر دل ، که دید در ره خود تاب و پیچ دام و نشد
بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل ، چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد
به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم ، که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد
فغان که در طلب گنج نامه مقصود ، شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد
دریغ و درد که در جست و جوی گنج حضور ، بسی شدم به گدایی بر کرام و نشد
هزار حیله برانگیخت حافظ از سر فکر ، در آن هوس که شود آن نگار رام و نشد

تعبیر: با همه ی سعی و کوشش به مقصود خود نرسیده ای اما نا امید نباش. با تعمق در گذشته و پیدا کردن نقطه ی ضعف خود می توانی به جبران مافات بپردازی. مشکلی نیست که آسان نشود.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی